Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.

Školní vzdělávací programy

Výuka v jednotlivých oborech školy se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP). ŠVP je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci školy. ŠVP jsou schvalovány a vydávány ředitelkou školy. Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro jednotlivé obory střední školy. ŠVP každoročně vyhodnocujeme a upravujeme tak, aby nejlépe odrážely profilaci školy, jednotlivých oborů a výuka zajistila naplňování požadovaných kompetencí.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných (platné od 1. 9. 2016).

×