Historie školy

 Naše škola se hlásí k odkazu Živnostenské pokračovací školy, jejíž kořeny sahají do roku 1882, a Živnostenské školy pokračovací v Šumperku otevřené v roce 1920 při Obchodní škole, která vzdělávala učně nejrůznějších řemesel. Od svého vzniku neměla svou vlastní budovu, proto výuka probíhala v učebnách Obecné školy na „Zámku“.

 V roce 1928 získala v prostorách nově otevřené budovy České obecné a měšťanské školy na ul. 28. října dvě vlastní učebny v suterénu. Škola byla dvouletá, školní rok trval 8 měsíců a rozdělena byla na všeobecnou a odbornou pro kovodělné živnosti.

 V září 1945 zřídilo Ministerstvo školství v Šumperku učňovskou školu a získalo pro ni budovu u hotelu Grand, kterou ale bylo nutné nejdříve opravit. Proto byly škole přiděleny prostory v budově Obchodní akademie. I když vyučování v opravené škole začalo v roce 1948, stále nebylo dost místa pro všechny zájemce o učňovské obory. Kromě učeben zde byly zřízeny dílny pro obor kovodělný, dřevoobráběcí a kadeřnický. Později získala škola pro svou činnost první poschodí ve škole na ulici 8. května (Hluchák).

 V letech 1954 – 1958 prošlo učňovské školství v republice řadou změn. Ve městě vznikla nová zařízení – Učňovská škola Jesenických dřevařských závodů a Státní pracovní zálohy n. p. Pozemní stavby. Dnešní odloučené pracoviště „Zámeček“ započalo svou školní cestu v roce 1956 jako Železniční učňovská škola, a to v budově tehdejší ZDŠ v Sadové ulici. Odborný výcvik zabezpečovaly ČSD - Dílny v Šumperku, teoretickou výuku řídilo školské oddělení Správy Střední dráhy.

Roku 1958 se škola mění na Odborné učiliště železniční a stěhuje se do budovy "Zámečku" Bulharská 8.

 Vyučovalo se v oborech mechanik kolejových motorových vozidel, elektromechanik, traťový strojník, provozní zámečník, zámečník kolejových vozidel a automechanik. Velmi se osvědčil odborný výcvik v Železničních opravnách a strojírnách Šumperk, dnes ŠKODA Pars.

 V roce 1960 schválil Severomoravský národní výbor v Ostravě výstavbu nové učňovské školy na ulici Gen. Krátkého. Stavět se začalo na jaře 1964 a 11. 09. 1967 byla škola slavnostně otevřena.

 V roce 1964 byl otevřen dnes již bývalý internát na Třemešku.

 Na počátku sedmdesátých let škola teoreticky připravovala učně v těchto učebních oborech: strojní zámečník, stavební zámečník, provozní zámečník, automechanik, zedník, malíř – natěrač, výrobce dřevařských polotovarů, mechanik výroby konstrukčních desek, truhlář, tkadlena, přadlena, prodavačka potravinářského a smíšeného zboží, holič a kadeřník. Praktické vyučování zajišťovaly učňům převážně státní podniky a výrobní družstva, ve kterých se po vyučení zapojili do pracovního procesu. Školu v té době navštěvovalo na 1100 žáků.

Škola na „Zámečku“ k 1. červenci 1991 získal právní subjektivitu. K 1. listopadu 1992 převádí Federální ministerstvo dopravy a spojů školu na nového zřizovatele - Ministerstvo hospodářství. A k 1. listopadu 1996 se stává novým zřizovatelem MŠMT ČR.

 Na ul. Gen. Krátkého do roku 1994 poskytovala škola vzdělání pod názvem Střední odborné učiliště. Následně od roku 1994 se změnil název na Centrum odborné přípravy, pod kterým existovala až do roku 2000.

 Střední školy přechází k 1. říjnu 2001 pod Krajský úřad Olomouckého kraje. Na „Zámečku“ se k 21. prosinci 2001 mění název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště železniční a stavební Šumperk. A v roce 2002 se otevřely dva maturitní obory: mechanik strojů a zařízení pro kolejová vozidla a inženýrské stavitelství - železniční stavitelství. Dne 1. července 2005 dochází ke sloučení se Střední odbornou školou památkové péče v Šumperku. Studijní nabídka se rozšiřuje o další dva obory: stavebnictví, zaměření stavební obnova, a dřevěné konstrukce.

 Škola na ul. Gen. Krátkého od roku 2000 do 2014 nesla název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště.

 V roce 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště na ul. Gen. Krátkého v Šumperku se Střední školou železniční a stavební na Bulharské „Zámečku“ v Šumperku. Nová škola vznikla k 1. září 2014 a nesla název Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk.

 V průběhu následujících dvou let škola realizovala 2 významné investiční akce financované Olomouckým krajem, zřizovatelem školy. Rekonstrukce fasády a zateplení budovy v ul. Gen. Krátkého bylo dokončeno v říjnu 2015. Ve školním roce 2016/2017 byla dokončena rekonstrukce historické budovy v ul. Bulharské – výměna oken a nová fasáda. Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku se tak zařadila mezi desítky škol, ve kterých byly v letech 2012–2016 díky podpoře zřizovatele Olomouckého kraje realizovány projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření a na dostavby a opravy areálů.

 V roce 2022 se škola přejmenovala na Střední školu řemesel, Šumperk. Dnes škola působí v obou budovách jak na ul. Gen. Krátkého, tak na Bulharské „Zámečku“ a dále má odloučená pracoviště pro odborný výcvik.

 Dnešní Střední škola řemesel je v Šumperku nejstarším a největším učňovským zařízením v regionu. Po celou dobu trvání si škola uchovává různorodost učebních oborů. Obory vzdělání tradičních řemesel v oblasti kovo, dřevo, obchod a služby zabezpečují výchovu a vzdělání žáků dětí i dospělých, pro které škola zajišťuje teoretickou i praktickou výuku. V současné době si žáci mohou vybrat z více než dvacítky oborů, např.: obráběč kovů, truhlář, elektrikář, instalatér, zedník, kadeřník. Škola nabízí tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem, čtyřleté s maturitní zkouškou, dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou a jednoleté kombinované studium.

 

Aktualizováno: 2024

 

×