Termíny přijímacích zkoušek

 

Možnost odevzdání zápisových lístků:

 1. Odesláním Českou poštou.
 2. Osobním odevzdáním ve dnech pondělí a středa v době od 9.00 do 13.00 hodin.

Kritéria přijímacího řízení

Obecná kritéria

Obecná kritéria

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na www.sszts.cz v záložce Přijímací řízení nejpozději do 28. 4. 2021 (resp. do 11. 5. pro náhradní termín).

Kritéria pro 4 leté obory ukončené MZ

Kritéria pro 4 leté obory ukončené MZ

Kritéria pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní
forma vzdělávání:

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (obor L a H)
 • 23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP – obsluha CNC strojů)
 • 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-47-M/01 Stavebnictví
 • 66-41-L/01 Obchodník (obor L a H)

Pozn.: Obory L a H umožňují úspěšným absolventů získat po 3. ročníku vzdělávání výuční list a po čtvrtém ročníku maturitní vysvědčení.


Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v daném oboru je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, vykonání školní přijímací zkoušky, prokázání zdravotní způsobilost uchazeče, splnění nastavených kritérií a dostatečný počet uchazečů o daný obor vzdělání.


Uchazeč, který se nemůže z vážného důvodu přijímací zkoušky zúčastnit a do tří dnů se řádně omluví ředitelce školy, může využít náhradního termínu.


V přijímacím řízení v oborech s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (formou písemného testu) – uchazeči obdrží pozvánku.
U všech výše uvedených oborů je k přijetí ke vzdělávání nutné dosáhnout z testů alespoň 5 bodů z matematiky a 5 bodů z českého jazyka.
Na vypracování obou testů budou mít uchazeči max. 60 min., přičemž čas na vypracování jednotlivých testů si mohou rozvrhnout podle své potřeby. Každý test bude hodnocen a bodován samostatně.


Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do naplnění kapacity daného oboru. Při přijímacím řízení se bude v prvním kole zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu konání jednotné zkoušky.

Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle:

 1. Výsledků jednotné zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech) – váha 80 %.
 2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na ZŠ (2. pol. 8. a 1. pol. 9. třídy) – váha 10 %.
 3. Dalších skutečností - zájem o obor u čtyřletých oborů vzdělávání – váha 10 %.


Maximální možný počet bodů:
Písemný test z českého jazyka a matematiky: 50 (25+25)
Hodnocení dosaženého průměrného prospěchu: 40
Aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném oboru (zájmové kroužky, absolvování olympiád, úspěchy v soutěžích apod.): 10
Za kritéria celkem: 100


Pozn.: Aktivní přístup uchazeče ke zvolenému čtyřletému oboru vzdělávání (na ZŠ nebo SŠ) je nutno doložit odpovídajícím potvrzením (školy – absolvování zájmového kroužku, matematické olympiády, potvrzení o účasti či umístění v soutěži apod.).

 • V případě dosažení shodného celkového počtu bodů u uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměr z českého jazyka a matematiky za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
 • Podmínkou otevření čtyřletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.

Kritéria pro 3 leté obory ukončené ZZ

Kritéria pro 3 leté obory ukončené ZZ

Kritéria pro tříleté obory vzdělání s výučním listem – denní forma
vzdělávání:

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-55-H/01 Klempíř
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření ŠVP – kolejová vozidla)
 • 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 69-51-H/01 Kadeřník

Přijímací zkouška se u těchto oborů vzdělání nekoná.

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do naplnění kapacity daného oboru.


Podmínkou zařazení uchazeče do přijímacího řízení jsou následující kritéria:

 • splnění povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost pro daný obor potvrzená lékařem – viz odstavec o zdravotní způsobilosti v obecných informacích k přijímacímu řízení
 • průměrný prospěch ze základního vzdělávání za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (případně 1. a 2. pololetí sedmé třídy a 1. pololetí osmé třídy ZŠ)
 • v případě dosažení shodného průměrného prospěchu rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy (případně 8. třídy) ZŠ, je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy (případně za 2. pololetí 7. třídy) ZŠ.


Navíc u oboru vzdělání prodavač a kadeřník:

 • lékařský posudek a doporučení u OZP (osoby zdravotně postižené)
 • posouzení morálních a charakterových vlastností pro výkon povolání – uchazeč, který je hodnocen z chování stupněm 2 – uspokojivý nebo stupněm 3 – neuspokojivý, bude zařazen v pořadí vždy až za uchazeče, který je hodnocen stupněm z chování velmi dobrým bez ohledu na dosažený průměrný prospěch
 • Podmínkou otevření tříletého oboru vzdělání je dostatečný počet uchazečů.

Kritéria pro 2 leté nástavbové obory ukončené ZZ

Kritéria pro 2 leté nástavbové obory ukončené ZZ

Kritéria pro dvouleté nástavbové obory vzdělávání:

 • 64-41-L/51 Podnikání

Nástavbové studium Podnikání se otvírá pro absolventy těchto oborů vzdělání:
Pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem (uchazeči třetích ročníků doloží až po úspěšném absolvování daného oboru vzdělání).

V přijímacím řízení v oborech s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (formou písemného testu) – uchazeči obdrží pozvánku.
Uchazeč, který se nemůže z vážného důvodu přijímací zkoušky zúčastnit a do tří dnů se řádně omluví ředitelce školy, může využít náhradního termínu.


Jednotná zkouška se skládá:
Z testu z českého jazyka a matematiky. Na vypracování obou testů budou
mít uchazeči max. 60 min., přičemž čas na vypracování jednotlivých testů si mohou rozvrhnout podle své potřeby. Každý test bude hodnocen a bodován samostatně. Školní zkouška může být vykonána i distanční formou.


Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do naplnění kapacity daného oboru.


Podmínky pro přijetí:

 • Úspěšné ukončení oboru vzdělávání na střední škole s výučním listem.
 • Podmínkou otevření nástavbového oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Maximální možný počet bodů:
  Písemný test z českého jazyka a matematiky: 50  (25+25)
  Hodnocení dosaženého průměrného prospěchu: 40
  Aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném oboru (zájmové kroužky, absolvování olympiád, úspěchy v soutěžích apod.): 10
  Za kritéria celkem (max. počet bodů): 100


Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle:

 1. Výsledků jednotné zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech) – váha 80 %.
 2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na SŠ (1. pol. 3. ročníku) – váha 20 %.
 3. V případě shodného počtu bodů rozhoduje průměrný prospěch v předmětech český jazyk a matematika (příp. cizí jazyk) za 1. pololetí 3. ročníku.

Kritéria pro 1 leté obory ukončené ZZ

Kritéria pro 1 leté obory ukončené ZZ

Kritéria pro jednoleté učební obory vzdělání – zkrácená forma
vzdělávání:

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (kombinovaná forma)
 • 36-64-H/01 Tesař
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení (denní forma)

Podmínky pro přijetí:

 • Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole s maturitním vysvědčením, výučním listem.
 • U oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik je podmínkou absolvování oboru podobného zaměření na střední škole. Uchazeči o tento obor vzdělávání musí mít svářecí průkaz na svařování kovových materiálů v ochranné atmosféře CO2, nebo musí tento kurz absolvovat navíc (tj. celkem cca 21 pracovních dnů navíc).
 • U oboru 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení je podmínkou úspěšné absolvování oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Vzdělávání v tomto oboru bude probíhat denní formou (tzn. 4 dny odborného výcviku a 1 den teorie za týden).
 • Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání
  v daném oboru na přihlášce ke studiu na střední škole.
 • Podmínkou otevření jednoletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů – o otevření oboru rozhodne ředitelka školy na základě posouzení počtu přihlášených uchazečů. Maximální počet žáků ve třídě je dán kapacitou výuky odborného výcviku.

Přijímací zkouška se u těchto oborů vzdělání nekoná.

Z důvodu zajištění objektivnosti přijímacího řízení pro uchazeče různých úrovní a oborů vzdělání budou uchazeči přijímáni v pořadí podle splnění následujících kritérií až do naplnění kapacity daného oboru:

V případě převisu zájmu uchazečů nad povolenou kapacitu třídy v daném oboru rozhoduje celkový průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku (tzn. u absolventů oborů ukončených výučním listem za 1. pololetí 3. ročníku školního roku 2020/2021, u absolventů oborů ukončených maturitní zkouškou z 1. pololetí 4. ročníku školního roku 2020/2021. V případě shody rozhoduje průměrný prospěch za 1. Pololetí školního roku 2019/2020. V případě uchazečů, kteří ukončili vzdělávání na střední škole v dřívějších letech to bude prospěch za 2. poletí posledního ročníku.

Kontakt na studijní oddělení

×