Informace pro uchazeče

Informace pro nepřijaté uchazeče všech oborů vzdělání

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku příjímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzory odvolání jsou k dispozici v příloze textu nebo v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení. Odvolání lze doručit osobně nebo poštou (popř. datovou schránkou – ID DS pehfder) na adresu – SŠŘ, Šumperk, studijní oddělení, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk.

Informace pro přijaté uchazeče o studium tříletého nebo čtyřletého oboru vzdělání

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 10. 5. 2023 – osobně nebo poštou na adresu – SŠŘ, Šumperk, studijní oddělení, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk.

×