Nové informace platné od 1. 4. 2020

Vážení žáci, milí rodiče.
Zákon č. 135/2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ve svém znění ze dne 25.3.2020 s účinností od 27.3.2020 uvádí v části páté nazvané

Závěrečná zkouška:


VARIANTA A (v případě, že výuka bude obnovena do 1. června 2020)

  • § 36 Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, a nejpozději do 30. června 2020. Konkrétní termín stanoví ředitel školy.

VARIANTA B (v případě, že výuka nebude obnovena do 1. června 2020)

  • § 42 odst. 1 V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, závěrečnou zkoušku vykoná ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou, a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, nebo ten, kdo koná opravnou nebo náhradní zkoušku.
  • § 42 odst. 3 Hodnocení závěrečné zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky konané náhradním způsobem.

V části sedmé zákona č. 135/2020 je v závěrečné kapitole, která nese název Ustanovení společná a závěrečná, uvedeno:

  • § 51 Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním způsobem a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Nové termíny maturitních zkoušek budou uvedeny včas na našich webových stránkách.

Zákon v plném znění naleznete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135 
Informace z MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-amaturitni 
https://cermat.cz/ 

 


Irena Jonová
ředitelka školy

Další aktuality

Zatím nebyly vloženy žádné záznamy.
×