Vyhlášení voleb do školské rady při SŠŽTS

Školská rada je dle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. devítičlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a další třetinu volí pedagogičtí pracovníci...

×